Reactie ZKN op verkennend onderzoek Nivel dd. 22 januari 2018

‘Patiëntveiligheid binnen zelfstandige klinieken. Een verkennend dossieronderzoek in klinieken voor oogheelkunde, orthopedie en plastische chirurgie.’

Nivel heeft een eerste onderzoek uitgevoerd bij enkele zelfstandige klinieken. Op basis van dit onderzoek valt niet vast te stellen of het om vermijdbare schade gaat. Het is een onderzoek, waar gezien de beperkte reikwijdte (10 klinieken) en het ontbreken van een inhoudelijke beoordeling door medisch specialisten geen echte conclusies aan verbonden kunnen worden.

ZKN en Nivel zijn beiden van mening dat een representatief en uitgebreid (inclusief toetsing door medisch specialisten) onderzoek nodig is om een goed beeld van de patiëntveiligheid in klinieken te kunnen schetsen. ZKN helpt Nivel graag, in lijn met de oproep van de minister, om het aantal deelnemende klinieken bij een vervolgonderzoek, te verhogen.

ZKN ondersteunt de aanbevelingen van Nivel:

  1. Herhaling van het onderzoek in meer klinieken.
  2. Meer specialismen betrekken bij vervolgonderzoek.
  3. Het onderzoek uitbreiden met een tweede fase waarin de dossiers waarin in de eerste fase een  verhoogd risico werd gezien, nader worden beoordeeld door getrainde medisch specialisten. Zo kan beoordeeld worden of er daadwerkelijk sprake was van zorggerelateerde schade en in hoeverre deze schade vermijdbaar was.

Voor meer informatie kunnen de ZKN-leden de ledenportal raadplegen.