Ministers van Volksgezondheid zoeken naar nieuwe contouren voor de zorg

Nederlandse klinieken: stimuleer juist ondernemerschap, geef planbare zorg een eigen bekostiging en handhaaf vrije artsenkeuze voor de patiënt.

 

Zoetermeer, 21 januari 2020 | ZKN, de vereniging van klinieken in Nederland, pleit bij de ministers van Volksgezondheid voor het stimuleren en juist niet afremmen van de investeringsbereidheid in de zorg, een onderscheid tussen planbare zorg en acute zorg en de handhaving van de vrije artsenkeuze voor patiënten. Volgens de klinieken dreigt beleid en wetgeving voor marktwerking, ondernemerschap en winst in de zorg bepaald te worden door incidentenpolitiek. ZKN wijst erop dat de Nederlandse zorgsector en alle organisaties en ondernemingen die daarin werkzaam zijn, beschikken over talloze oplossingen om zorg en preventie van zorg duurzamer en betaalbaarder te maken. Nu de ministers zich buigen over nieuwe contouren voor de zorg, moeten ze vooral de randvoorwaarden scheppen waarin deze oplossingen kunnen gedijen.

In een brief reageren de klinieken op een oproep van het Ministerie van VWS om input te leveren voor een contourennota voor de toekomst van de zorg. ZKN stelt in antwoord daarop dat de juiste zorg op de juiste plek een leidend beginsel moet blijven. De zorgvraag van de patiënt en de uitkomsten van behandelingen en ingrepen zijn daar volgens de klinieken onlosmakelijk aan verbonden. Voor de kwaliteit van de medisch specialistische zorg is een versnelling in de verplaatsing van zorg en uitkomstgerichtheid is geboden.

eigen bekostigingssystematiek

“Lopende discussies over de spreiding van het ziekenhuisaanbod over Nederland en de wijze waarop dat zou moeten worden gefinancierd, bieden daarvoor uitstekende aanknopingspunten”, aldus ZKN-voorzitter Hanneke Klopper.

Volgens Klopper mogen we de budgettering van de medisch specialistische zorg niet belasten met de spreiding van acute zorg. ZKN wil voor de planbare zorg een aparte bekostigingssystematiek. Hierdoor hoeven zorgverzekeraars niet meer te kiezen tussen het vergoeden van succesvol medisch specialistisch handelen of het overeind houden van een ziekenhuisbegroting.

vrije artsenkeuze
ZKN vraagt dat de ministers van Volksgezondheid als één man voor de vrije artsenkeuze staan. Maar zij willen vergoeding door verzekeraars van niet gecontracteerde zorg juist terugdringen. In de praktijk betekent dit, dat de patiënt niet zelf kan kiezen door welke arts hij of zij zich laat behandelen. Terwijl juist vrije keuze van waar je als patiënt je zorg betrekt, enorm heeft bijgedragen aan de vernieuwing en flexibilisering van het zorgaanbod.

meer vertrouwen
Het scheppen van randvoorwaarden door de overheid betekent dat je zaken gemakkelijker maakt, niet moeilijker. Volgens de klinieken gaat dat op sommige dossiers goed, op andere minder. Zo is ZKN bijvoorbeeld blij met de nieuwe focusbezoeken van de IGJ omdat inspecteren daarin de vorm van een gesprek aanneemt. Deze wijze van toezicht past in de geest van de nieuwe ZKN governance code, waarin zelfregulering naar een volgend niveau wordt getild. Het is dan ook hoog tijd voor ‘anders (=ondernemersgericht) verantwoorden voor goede zorg’, zoals de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving dat in het advies ‘Blijk van vertrouwen’  zo treffend verwoordt.

over klinieken
ZKN is de Nederlandse vereniging van klinieken. Als branchevereniging behartigt ZKN dit jaar al 30 jaar de belangen van onze leden. In 2019 heeft ZKN 133 leden en 7 kandidaat-leden, die samen 375 vestigingen door heel Nederland hebben. Onze leden beschikken allemaal over het ZKN-keurmerk. Dit keurmerk staat voor medische specialistische zorg van hoge kwaliteit, voor persoonlijke aandacht, korte wachttijden, patiëntveiligheid en uitstekende service en nazorg.