Nieuwsbericht

Passende zorgpraktijk: Toegankelijkheid van zorg vergroot door vergaande taakherschikking

In dit passende zorgvoorbeeld deelt Spectrum Oogzorg hun meerwaarde voor de zorg: het inzetten van de volledige potentie van optometristen en physician assistants zorgt voor zorg dichtbij de patiënt en meer werkplezier voor de zorgverleners.

31 oktober 2023

Spectrum Oogzorg | Toegankelijkheid van zorg vergroot door vergaande taakherschikking

Spectrum Oogzorg is een oogheelkundige kliniek waarbij vergaande taakherschikking en digitalisering speerpunten zijn. In Nederland zijn veel goed opgeleide optometristen die hun competenties niet ten volle benutten waardoor ze niet de optimale oogzorg bieden, die ze wel willen en kunnen geven. Spectrum Oogzorg zet deze optometristen en physician assistents (PA) in, juist daar waar ze het hardst nodig zijn. De optometristen en PA’s worden ingezet voor triage, diagnostiek, behandeling en vervolgen van conservatieve zorgtrajecten. Zo handelen zij 60-70% van de laagcomplexe zorg zelfstandig af. Hierdoor ontstaat meer tijd bij oogartsen om zich te focussen op de behandeling van hoog-complexe zorgvragen. De inzet van de paramedici in de Oogzorg resulteert in vergroting van de toegankelijkheid (kortere wachttijden) en een toekomstbestendig bekostigingsmodel. 

Waarom is deze werkwijze een passende zorgpraktijk?
Spectrum Oogzorg heeft een groot netwerk van optometristen om zorg dichtbij de patiënt te organiseren. Door de intensieve samenwerking met de optometristen en PA’s in netwerkverband is het mogelijk om dichtbij de patiënt een adequate triage op te stellen. Deze zorgverleners voeren met patiënten het gesprek over de impact van oogaandoeningen en de mogelijke effecten van behandeling op de algeheel ervaren gezondheid. 

Wat zijn de doelstellingen van de passende zorgpraktijk?

  • Het vergroten van de toegankelijkheid van de Oogzorg
  • Het vergroten van het werkplezier van zorgmedewerkers door hun capaciteit volledig te benutten
  • Het betaalbaar houden van de oogheelkundige zorg door zorg uit te voeren door de beroepsgroepen die hiervoor zijn geëquipeerd met een bijpassend tarief

Voor welke (IZA) doelgroepen wordt deze werkwijze toegepast?
In Nederland zijn op dit moment al veel mensen die te maken krijgen met oogproblemen. De toekomstprognoses zijn dat de incidentie toeneemt; dit hangt onder andere samen met de vergrijzing van onze populatie. Tevens worden er steeds hogere eisen gesteld aan het gezichtsvermogen op latere leeftijd. Het overgrote deel van de populatie komt via het aanmeten van een bril reeds in contact met een optometrist; dit betreft ook de groep kwetsbare ouderen en mensen met gezondheidsachterstanden. Door deze optometristen onderdeel uit te laten maken van het netwerk van Spectrum Oogzorg wordt de afstand tot zorg voor deze doelgroepen verkleind. Door adequate triage (filterwerking) worden deze mensen gericht voor zorg naar tweedelijns zorgverleners verwezen waardoor de belasting van bezoeken gereduceerd wordt. Door de taakverschuiving ontstaat er ook meer tijd voor uitleg over de ziektebeelden en behandelingen door toegewijde paramedici. Dit komt ook de patiëntbeleving ten goede.

Wat is de impact van deze werkwijze op inzet van personeel?

  • De goed opgeleide optometristen kunnen met deze werkwijze hun competenties ten volle benutten en daardoor de optimale oogzorg bieden die ze willen leveren.
  • De oogarts focust  op zorg waar zijn expertise meer noodzakelijk is en is beschikbaar voor het oogheelkundige team om geraadpleegd te worden (supervisie).
  • Werk uitvoeren waarvoor je bent opgeleid leidt tot meer arbeidssatisfactie bij zowel de oogarts als de paramedicus.
  • Een economisch verantwoorde balans tussen het aantal oogartsen en paramedici (naar rato minder oogartsen nodig voor een vergelijkbaar productieniveau. Oftewel meer zorg binnen het huidige macrobudget).

Wat is de impact van deze werkwijze op de oogzorg?
De toegankelijkheid van Oogzorg vergroot doordat 60-70% van de zorgvragen afgehandeld wordt door een paramedicus. Dit zorgt naast vergroting van de toegankelijkheid ook voor meer arbeidssatisfactie bij zowel de oogarts als de paramedicus. Bijkomend voordeel is dat de zorg betaalbaarder wordt. De bekostiging verloopt via OZP i.p.v. DBC. Hierdoor dalen de kosten voor conservatieve zorg met 20 tot 40%.

 

Over Spectrum Oogzorg
Spectrum Oogzorg is opgericht in 2022 en is volledig gespecialiseerd in Oogheelkunde. Spectrum Oogzorg heeft vestigingen in Rozendaal (Arnhem) en Almelo. Spectrum Oogzorg focust op het toegankelijk houden of krijgen van de oogheelkunde in verschillende regio’s door de inzet van optometristen en PA’s in combinatie met digitalisering van zorg. Spectrum Oogzorg is een initiatief van Sandstep Healthcare.

Vragen over dit artikel?

Stel uw vraag of opmerking in de reacties hieronder. Of neem contact op met de auteur, Tim Rook.

Profielfoto van Tim Rook
Contactpersoon