17-12-2020 | Onder deze titel heeft ZKN ook dit jaar een eigen analyse gemaakt van de resultaten van klinieken op de IGJ-indicatoren. Het overall beeld is dat ZKN-klinieken in 2019 - net als vorig jaar - goed presteren. Het aantal klinieken dat in de ZKN-evaluatie een groene score krijgt is vergelijkbaar met 2018. Dit ondanks dat de afkapwaardes naar boven zijn bijgesteld. Maar er is ook ruimte voor verbetering op een aantal indicatoren. Welke dat zijn en welke acties ZKN hierop onderneemt, valt in het rapport te lezen. Zij komen min of meer overeen met de punten in de rapportage van de IGJ.

In de rapportage van de indicatoren door IGJ zelf wordt ook het belang van goed bestuur en een goede organisatie benadrukt. ZKN onderschrijft dit belang. Alle ZKN-leden voldoen aan de ZKN-keurmerkeisen die jaarlijks door een onafhankelijke certificerende instantie worden getoetst in de vorm van een audit. Governance is inmiddels een vast onderdeel van de certificering van onze klinieken. Verwezen wordt naar de ZKN Governance Code.

Dat nieuw toetredende klinieken (volgens de IGJ-rapportage) slechter presteren tijdens inspectiebezoeken, bevestigt nog eens hoe nuttig het is om klinieken onderling aan de hand van objectieve benchmarks te laten werken aan hun kwaliteitsbeleid. Het is dan ook illustratief dat zich onder de nieuwe toetreders, waaraan IGJ refereert, geen ZKN-leden bevonden.

ZKN meet ook jaarlijks of het ZKN-keurmerk een toegevoegde waarde heeft. Daartoe wordt een vergelijking gemaakt tussen ZKN-klinieken, niet ZKN-klinieken en niet ZKN-klinieken met een ander keurmerk. We zien dat de gemiddelde score van de ZKN-klinieken beter is dan van niet-ZKN-klinieken, met en zonder (overige) keurmerk. Maar desalniettemin dienen we met de jaarlijkse feedback uit de analyses van IGJ en onze eigen conclusies in de hand aan de slag te blijven met verbeterpunten. Met voortdurende inzet op onze audits, ook in corona-tijden, de ZKN-academie en onze rondetafelgesprekken in het kader van de governance binnen onze klinieken.