De minister heeft in het tijdelijk beleidskader als een van de genomen maatregelen opgenomen dat samenwerking van alle zorgaanbieders in de 11 ROAZ-regio’s moet worden gemaximaliseerd. Ze verwacht van instellingen dat er lokaal en regionaal afspraken worden gemaakt om de toegankelijkheid van zorg in de breedte dus ook de (kritisch) planbare zorg te borgen.
 
Transparantie over de toegankelijkheid en beschikbaarheid van zorg is dan noodzakelijk. De NZa is deze week gestart met de bouw van het dataportaal Zorgbeeld. Een portaal waaruit sturingsinformatie beschikbaar gesteld gaat worden aan de 11 ROAZ’en. Deze informatie moet eraan bijdragen dat op basis van het FMS-raamwerk de toegankelijkheid van zorg zo goed mogelijk geborgd kan blijven. Dit om gezondheidsschade voor patiënten te beperken.

Het portaal is een hulpmiddel om invulling te (gaan) geven aan het dynamische samenwerkingsmodel binnen de ROAZ-en. De mate van schaarste is bepalend voor de benodigde keuzes binnen het zorgaanbod om reguliere zorg zoveel mogelijk in stand te houden. Dit vanuit het uitgangspunt dat beschikbare capaciteit maximaal benut moet worden.
 
Planning en praktische informatie
De NZa heeft vanochtend in een bespreking met 4 klinieken en 2 ziekenhuizen feedback gekregen op de eerste opzet van het portaal, specifiek over de vragen en de voorgestelde werkwijze. De NZa past deze week de vragenlijst nog verder aan. Volgens de planning gaat het dataportaal volgende week live. Klinieken en ziekenhuizen krijgen zodra het dataportaal gereed is een toegangscode om via één portaal informatie aan te leveren.