Loading
 • Voorwoord

ZKN verenigingsjaar 2018

"Verbinden, verdiepen en versterken"


Verenigingsjaar 2018 stond in het teken van het thema “Verbinden, verdiepen en versterken”.
Het verbinden, verdiepen en versterken vond plaats met partijen uit de branche, bijvoorbeeld over het hoofdlijnenakkoord, met onze sociaal partner AVV over de nieuwe cao ZKN en met IGJ, met wie we dialoog hebben verdiept en van wie we inzicht in de onderzoeksgegevens hebben gekregen.
Ook met onze leden hebben we ons steeds weer opnieuw verbonden, het contact verdiept en de samenwerking versterkt, bijvoorbeeld rondom de “Samen best in class” denktanks, het congres of via de wekelijkse ledenmailing.
Het VIPP-project is ook een mooi voorbeeld van het jaarthema. We bouwden het contact uit met leden en niet leden, diverse stakeholders en commerciële partijen in de branche. We deden in een jaar tijd ontzettend veel nieuwe kennis op over bijvoorbeeld informatisering, portals en toegankelijkheid. Met het behalen van de eerste modules beweegt de hele markt naar een situatie waar informatie uitwisseling tussen patiënt en professional soepel en eenvoudig verloopt.
Zorgladder verbond in 2018 diverse nieuwe partners een deelnemers aan zich enverdiepte het contact met VWS in de gesprekken om verder te gaan als onafhankelijke stichting.

Nu, na afloop van 2018, kijken het bestuur, de leden en het bureau terug op een goed verenigingsjaar. In dit jaarverslag leest en bekijkt u de belangrijkste gebeurtenissen.

 

Hanneke Klopper & Paulette Timmerman
Voorzitter bestuur ZKN & Directeur ZKN

 • Resultaat 1
 • Resultaat 2
 • Resultaat 3
 • Resultaat 4
 • Resultaat 5
 • Resultaat 6
 • Resultaat 7
 • Resultaat 8

Resultaat 1

Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg 2019 – 2022


Het jaar 2018 startte met de onderhandelingen van het nieuwe Hoofdlijnenakkoord MSZ 2019 - 2022 (HLA). Na vele overleggen op alle niveaus hebben branchepartijen, waaronder ZKN, het nieuwe HLA in juni ondertekend. Het HLA staat in het teken van de transformatie naar ‘Zorg op de juiste plek.

De bovenliggende doelstelling is om de zorg ook in de toekomst van goede kwaliteit en betaalbaar te laten zijn. Een uitdaging die past bij de ambitie van ZKN: De branche wordt (h)erkend als voorloper in het zorglandschap op het gebied van doelmatigheid, kwaliteit, patiënt-veiligheid en servicegerichtheid.

Leden van ZKN dragen iedere dag bij aan het kwalitatief en betaalbaar houden van de zorg. De voorwaarden voor transformatie zijn gecreëerd. De doorvertaling van deze transformatie naar contracten met zorgverzekeraars blijft achter. We hebben te maken met de weerbarstige praktijk waarbij substitutie van zorg binnen de lijnen zeer langzaam verloopt. Het is aan de verzekeraars om contractueel keuzes te maken. Best practices van samenwerkingen tussen klinieken en ziekenhuizen laten zien dat ieder vanuit zijn expertise een complementaire rol vervult in het zorglandschap, waarmee de zorg op de juiste plek georganiseerd wordt.

Resultaat 2

Voor het eerst kwaliteitsdata over klinieken


In 2018 zijn we uitgedaagd op het thema kwaliteit & veiligheid, één van de belangrijkste aandachtsgebieden van ZKN. De Inspectie voor Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ) heeft twee maal over klinieken gepubliceerd: ‘het resultaat telt Particuliere Klinieken 2016’ en de publicatie over de bevindingen van IGJ uit de toezichtbezoeken. IGJ heeft hierbij actief de media opgezocht met de boodschap dat het moet beter in klinieken. ZKN-keurmerk klinieken (56%) worden door IGJ over één kam geschoren met de niet ZKN-klinieken (44%). In 2018 heeft ZKN voor het eerst zelf onderzoek gedaan naar de IGJ data. Dit onderzoek toont aan dat ZKN-klinieken het als groep significant beter doen. Elsevier bevestigt dit in haar jaarlijkse publicatie ‘de beste klinieken’. De toegevoegde waarde van het ZKN-keurmerk is een feit. Wat niet weg neemt dat er bij ZKN-leden op locatieniveau verbeteringen mogelijk en nodig zijn. ZKN heeft de dialoog met IGJ versterkt en zet in op verdere kennisontwikkeling, investering en professionalisering op het belangrijke thema kwaliteit & veiligheid.

Resultaat 3

Governance code ZKN 'Samen best in class'


Het jaar 2018 was een roerig jaar op politiek niveau, niet in de laatste plaats in de zorg. Het eerste jaar van de nieuwe regering én van de oppositie. Recente casuïstiek over het faillissement van ziekenhuizen brengt links en rechts in beweging. Het centrale thema is of ondernemerschap (winst) en de zorg samen gaan. En hoe dan?’

Een discussie gestart in 2017 welke doorliep in 2018. VWS moest met een antwoord komen op de vraag ‘Hoe kunnen we recht doen aan het stelsel waarbij excessen worden uitgesloten en het zorggeld goed wordt besteed? De discussie over ondernemerschap raakt het hart van de organisatievorm van klinieken. ZKN loopt niet weg voor de discussie en stapt er vanuit kracht en trots in. Een denktank van 30 ZKN-leden is aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een governance code ‘samen best in class’. In de code wordt omschreven hoe bestuursleden van ZKN invulling geven aan hun bestuurlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van ‘kwaliteit & veiligheid’ en ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’. De governance code is in de ALV 2018 aangenomen, met de opmerking dat twee paragrafen nader uitgewerkt moesten worden. De nadere uitwerking staat in het eerste kwartaal 2019 op de agenda. Met de code laat ZKN zien dat zij haar rol in het zorglandschap serieus neemt.

Resultaat 4

Stappen naar een nieuwe cao ZKN


De looptijd van de laatste cao ZKN eindigde op 31 december 2018. In aanloop naar nieuwe onderhandelingen hebben twee workshops plaats gevonden met ZKN en vakbond AVV om het sociaal partnerschap te versterken. Een brede afvaardiging van werkgevers en werknemers waren aanwezig bij deze workshops met de thema’s: ‘Evaluatie HR-cyclus, Jaargesprek en DI-beleid’ en ‘Samen werken aan verbinding tussen medewerkers en kliniek’. De uitkomsten van de workshops zijn gebruikt als ‘common ground’ bij de start van de cao onderhandelingen, begin oktober 2018. De HR-commissie van ZKN heeft de inzet van ZKN voor de cao voorbereid. De inzet vanuit ZKN doet recht aan het gezamenlijke doel wat AVV en ZKN hebben gesteld: het verder branche-eigen maken van de cao ZKN. Eind 2018 waren de onderhandelingen nog gaande maar in 2019 is de nieuwe cao ZKN gepubliceerd. Naast de cao ZKN heeft de HR-commissie onder meer een advies uitgebracht aan de leden over de positie van de medisch specialist als gevolg van de voorgenomen wijzigingen van de wet DBA.

Resultaat 5

Verdieping in contact met leden


Elkaar inspireren en geïnspireerd worden, kennis delen en vergaren en ervaringen uitwisselen. Dat is wat er ontstaat wanneer ZKN-leden elkaar ontmoeten. ZKN organiseert en faciliteert deze ontmoetingen in de vorm van commissievergaderingen, bestuursvergaderingen, het jaarcongres, de ALV, de thema-gerelateerde ZKN-Academies en de ZKN Academie Executive.

Op 7 juni 2018 bezocht een recordaantal van 200 gasten (leden en stakeholders) het ZKN congres. Aan de 13 ZKN academies hebben in 2018, 147 medewerkers van ZKN-leden deelgenomen. Het bureau heeft door het jaar heen naar schatting 3.500 vragen van leden beantwoord, via telefoon en email. Wekelijks informeert ZKN haar leden via de ledenmailing over de voor de leden belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving, bijeenkomsten, richtlijnen en initiatieven van ZKN zoals de ZKN-academie. Begin 2018 vonden twee extra ALV’s plaats waarin de nieuwe statuten werden voorgelegd aan de leden en zijn aangenomen.

Door veel contactmomenten met elkaar te hebben blijft het bureau van ZKN goed op te hoogte van wat er speelt in de praktijk. Door de ontwikkeling van de governance code en de onderhandelingen over de nieuwe cao zijn we dit jaar extra de diepte in gegaan op de thema’s HR, kwaliteit & veiligheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Resultaat 6

Op werkbezoek bij de kliniek


In 2018 hebben we kennis gemaakt met de nieuwe bewindspersoon op het ministerie van VWS en met de nieuwe Kamerleden. Een nieuwe regeringsformatie is een mooie aanleiding om de nieuwe bewindspersonen te informeren over de werkwijze en toegevoegde waarde van klinieken. Werkbezoeken bieden een unieke gelegenheid om stakeholders mee te nemen in de innovatieve werkwijze van klinieken. Zo bracht minister Bruins een werkbezoek aan een ZKN oogkliniek en kwamen D66, CU en het CDA op bezoek bij drie ZKN-leden. Ook verzekeraars kwamen op werkbezoek bij ZKN-klinieken in 2018. In totaal vonden 11 werkbezoeken plaats bij lid organisaties van ZKN. Naast deze bezoeken vertegenwoordigde ZKN haar leden aan vele tafels op bureau- en bestuurlijk niveau.

Resultaat 7

VIPP-project op volle kracht


Het VIPP-team heeft in 2018 mooie resultaten geboekt. Een geheel nieuw samengesteld team heeft de klinieken (leden en niet-leden), die VIPP subsidie hebben aangevraagd, begeleid. Een greep uit de activiteiten en resultaten:

• Er zijn 24 VIPP-bijeenkomsten georganiseerd met in totaal 548 deelnemers. Dit waren themagerichte bijeenkomsten en gebruikersbijeenkomsten met leveranciers en klinieken.

• Klinieken werden één op één begeleid door de accountmanagers, de eerste succesvolle audits hebben plaatsgevonden, de allereerste zorginstelling die de B1 audit succesvol doorliep is een ZKN-lid.

• De speciaal ingerichte VIPP-portal binnen de ZKN website wordt door 85% van de subsidiedeelnemers actief gebruikt en de VIPP nieuwsbrief wordt goed gelezen.

• Daarnaast wordt er vanuit het VIPP team intensief samengewerkt met een groot aantal stakeholders zoals VWS, NVZ, Nictiz en Registratie aan de bron.

In het HLA is afgesproken dat het VIPP-programma ‘VIPP 5’ doorloopt in 2020 – 2022. Eind 2018 is begonnen met het omschrijven van de contouren van deze nieuwe VIPP-subsidie.

Resultaat 8

De verzelfstandiging van Zorgladder


Voor Zorgladder was 2018 het laatste subsidiejaar. De vooraf gestelde subsidiedoelen zijn gerealiseerd:

• Het platform is live voor dermatologie en oogheelkunde

• Deelnemers zijn aangesloten (20)

• Deelnemers leveren en ontvangen data van Zorgladder

• Én Zorgladder is klaar voor verzelfstandiging als onafhankelijke stichting

Een aantal ziekenhuizen en de NVZ hebben steun betuigd om aan Zorgladder deel te nemen wanneer zij als stichting verder gaat. In het voorjaar van 2018 zijn de gesprekken met VWS gestart voor een aanvraag voor een vierjarige subsidie ten behoeve van Zorgladder als onafhankelijke stichting. VWS heeft aangegeven positief te staan tegenover een verlenging van de subsidie mits de subsidie niet als Staatssteun wordt bestempeld. Zorgladder sluit naadloos aan bij de ambitie van de regering en het HLA dat eind 2022, 50% van de ziektelast is voorzien van uitkomstmetingen, verzameld op één platform. Eind 2018 waren ZKN en VWS nog in gesprek over het al dan niet toekennen van de subsidie vanaf 2019.

 • Kengetallen & ledenbestand 2018
 • Kengetallen & ledenbestand 2018-2

Kengetallen & ledenbestand 2018
Kengetallen & ledenbestand 2018

De markt in beeld


De markt in beeld
Steeds meer patiënten kiezen voor zorg bij een kliniek. In 2017 ging bijna 12% van de patiënten voor medisch specialistische zorg naar klinieken. Tussen 2013 en 2017 groeide het aantal patiënten bij klinieken met 34%. Het vergoedingsbedrag, uitgekeerd door verzekeraars, groeide in dezelfde periode met 21% Dit is 4% van het totale medisch specialistische budget in 2017.

De zorg per specialisme
Op gebied van dermatologie (aandoeningen van de huid) vindt ruim 17% van alle zorg plaats in klinieken. Bij oogheelkunde is dat bij ruim 20%. Hieronder ziet u van meer specialismes welk marktaandeel klinieken innemen in het totale zorglandschap.

Bron: Vektis data (2017)

Extra informatie over deze branchecijfers:
* Alle cijfers gaan enkel over verzekerde medisch specialistische zorg, de aantallen in onverzekerde zorg zijn niet bekend.
** Bij de branchecijfers gaat het, wanneer gesproken wordt over klinieken, over alle klinieken inclusief klinieken zonder ZKN keurmerk / ZKN lidmaatschap.
*** Het aandeel van klinieken in het totaal betreft de verhouding tussen klinieken (inclusief klinieken zonder ZKN keurmerk) en ziekenhuizen / universitair medische centra.
**** De percentages van de vergoedingen zijn exclusief dure geneesmiddelen

 • Op naar 2019: ‘Zichtbaar beter!’

Op naar 2019: 'Zichtbaar beter!'


ZKN is dé spreekbuis voor de branche van klinieken. ZKN zit steevast aan de bestuurlijke tafels; wordt hier gehoord en erkend. ZKN’s stem klinkt door in het HLA. Waar we begonnen als nieuwkomer zijn we gegroeid naar gerespecteerde partij en aanjager van transparantie. De ledenservices van ZKN zijn opgeschaald met VIPP als belangrijk thema en de professionalisering van het bureau ZKN is een feit. Het klinkende bewijs: de branche groeit harder dan het gemiddelde binnen de medisch specialistische zorg (+34% tussen 2013 en 2017). Tegelijkertijd zijn we uitgedaagd op de thema’s kwaliteit & veiligheid en op transparantie in ondernemerschap.

Uitdagingen die we vanuit kracht tegemoet treden. We hebben veel meer inzicht dan een jaar geleden hoe de branche en specifiek onze leden presteren op de belangrijke thema’s kwaliteit & veiligheid. We zien dat ZKN als groep hier duidelijk beter presteert. Elsevier bevestigt dit in haar publicatie. We hebben de black box van kwaliteitsdata vertaald naar een sturingsmechanisme. We zien daarin dat ook leden van ZKN individueel kunnen en moeten verbeteren. IGJ daagt ons publiekelijk uit nog actiever te sturen op verbeteringen én IGJ spreekt het vertrouwen uit naar ZKN door de samenwerking te intensiveren met de overdracht van de IGJ dataverzameling aan ZKN.

Het jaar 2018 was het jaar waarin de leden zich nog meer verenigden. In het ‘samen best in class’ project trokken leden, bestuur en bureau samen op. Ieder draagt bij aan de kracht van de vereniging. Gezamenlijk en individueel vanuit ieders verantwoordelijkheid. ZKN en haar leden laten zien waar ze voor staan, acteren proactief, tonen slagkracht door de goede voorbeelden te delen en te verbinden, te verdiepen en te versterken met de wereld om ons heen. ZKN kijkt met vertrouwen naar de voortgang die wij ook in 2019 weer gaan boeken. ‘Zichtbaar beter’ is daarvoor ons devies.