Loading
 • Woord vooraf (deel I)
 • Woord vooraf (deel II)

Woord vooraf (deel I)

Hanneke Klopper en Paulette Timmerman:


‘De Juiste Zorg Op De Juiste Plek’

De beweging richting kwaliteit van zorg zet zich voort. Een Taskforce van het Ministerie van VWS onderzocht wat zoal nodig is om de juiste zorg op de juiste plek te realiseren. ZKN is al jaren aanjager op dat gebied, ook in 2017. Met onder meer de lancering van Zorgladder lopen de ZKN-klinieken voorop met de zo belangrijke uitkomstmetingen in de zorgverlening, constateren ZKN-voorzitter Hanneke Klopper en directeur Paulette Timmerman.


De Griekse filosoof Aristoteles zei ooit: ‘Kwaliteit is geen daad, het is een gewoonte.’ Die uitspraak is op het lijf geschreven van ZKN. In ons denken en doen staan kwaliteit van zorg en de transparantie daarin centraal. Ook veiligheid speelt daarbij een centrale rol. Beide aspecten zijn geborgd in het ZKN-keurmerk, het dynamische kwaliteits- en veiligheidssysteem dat voor patiënten een waarborg is dat de zorg in de betreffende klinieken kwalitatief hoog en veilig is. Dynamisch, omdat het keurmerk zich met nieuwe of aanvullende criteria voordurend aanpast aan veranderende wet- en regelgeving.


VIPP-subsidie voor klinieken


Het verslagjaar stond in het teken van ‘verder springen’; nieuwe, belangrijke stappen zetten op weg naar verdere professionalisering. We zien op tal van terreinen dat we als branchevereniging een serieuze speler in het zorglandschap zijn. We laten onze stem horen aan de bestuurlijke tafels en aan andere cruciale spelers in het zorgwerkveld. Het leidde onder meer tot een belangrijke mijlpaal: de toekenning van de VIPP-subsidie aan klinieken. VIPP staat voor Versnelling Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional, een revolutionair proces.

Op dit moment heeft iedere patiënt een digitaal patiëntendossier, waarbij het vooral de medisch specialist en de andere medische disciplines zijn die tot dit dossier toegang hebben. Dat wordt omgedraaid. De patiënt - of de zorgvrager - heeft straks direct en digitaal toegang tot zijn gegevens. Op die manier wordt het voor de patiënt onder meer gemakkelijker om (vooraf) informatie over zijn zorgproces te krijgen en is hij een betere gesprekspartner in de behandelkamer.

  De minister stelt dat in 2022 voor vijftig procent van de ziektelast inzicht moet zijn in uitkomsten  

Inzage in data IGJ

Een andere belangrijke sprong voorwaarts is de samenwerking met IGJ, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugdzorg in oprichting, eerder bekend als IGZ. De toezichthouder verzamelt veel kwaliteitsinformatie van klinieken - ZKN-leden en niet-leden - en brengt twee jaar na het inzamelen van deze data een branchebreed verslag uit. Tot nu toe herkenden de ZKN-klinieken zich vaak niet in de resultaten. De minder presterende klinieken binnen de branche halen het gemiddelde ‘rapportcijfer’ omlaag. De samenwerking met IGJ houdt nu in dat ZKN voorafgaand aan de publicatie inzage krijgt in de data en betrokken is bij de ontwikkeling van de indicatoren. Uit eigen analyses blijkt dat het wel degelijk verschil uitmaakt als je een ZKN-keurmerk hebt. ZKN-keurmerk klinieken scoren beter op de IGJ indicatoren. Dat zullen wij als ZKN prominenter kenbaar gaan maken. Dat neemt niet weg dat ZKN haar achterban aanspreekt op de verbeterpunten uit de IGJ risico-indicatoren en hier samen met hen werk van maakt, daar waar dat nog niet is gebeurd.

Zelfde taal gaan spreken

Aanvankelijk werd de VIPP-subsidie alleen aan ziekenhuizen toegekend. Dankzij de goede samenwerking tussen ZKN en het ministerie van VWS is het mogelijk gemaakt de subsidie ook voor alle klinieken te ontsluiten, ook de klinieken die niet bij ZKN zijn aangesloten. Ook zij maken immers deel uit van het totale zorglandschap. ZKN gaat zowel haar leden als niet-leden faciliteren bij het behalen van de gestelde (tussentijdse) doelen. Voor die ondersteuning krijgt ZKN een aparte subsidie waarmee zij een speciaal projectbureau kon inrichten. Tot december 2019 gaat daarvoor een VIPP-projectteam van zeven medewerkers aan de slag.

Overigens betekent deze ontwikkeling dat alle medisch specialisten, in ziekenhuizen en klinieken, op een uniforme wijze hun informatie aan het patiëntenportaal gaan toevoegen. Ze moeten dus dezelfde taal gaan spreken, bijvoorbeeld op een identieke manier bloedwaardes registreren, om maar iets te noemen. Ook op dat vlak gaat ZKN ondersteunen en zal zij hiervoor intensief overleg hebben met de zorgaanbieders, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en het ministerie van VWS.

Voorzitter ZKN Hanneke Klopper:
  “Ook het verdelen van budgetten draagt bij aan de discussie op welke plek de patiënt de juiste zorg kan krijgen.”  

Woord vooraf (deel II)

Hanneke Klopper en Paulette Timmerman:


Lancering Zorgladder

Een derde belangrijke sprong vooruit is de lancering van Zorgladder op het ZKN-congres in het voorjaar van 2017. Zorgladder is het onafhankelijke platform waarin PROMs-data van klinieken en andere zorgaanbieders worden verzameld. PROM staat voor Patient Reported Outcome Measures. Het zijn gevalideerde vragenlijsten, waarmee je de veranderingen kunt meten in de gezondheid zoals de patiënt die ervaart. Een transparant systeem waarmee je de effecten van zorg kunt meten, de kwaliteit van zorg verder kunt verbeteren en waarmee je het samen beslissen in de spreekkamer mogelijk kunt maken.

Zorgladder sluit aan bij de ambitie van het nieuwe kabinet. De minister stelt dat in 2022 voor vijftig procent van de ziektelast inzicht moet zijn in uitkomsten. Wat is nu echt het effect geweest van die behandeling? Deze ontwikkeling is ook belangrijk voor de patiënt. Welk type behandelingen zijn er voor een bepaalde aandoening? Waar worden ze gegeven? En vooral: wat is het effect daarvan? Is opereren nodig of niet? De patiënt kan dus voor de juiste zorg op de juiste plek zelf de beste keuze maken. Het helpt de zorgverzekeraars bovendien om daar bij hun contractering rekening mee te houden.

Het dataplatform Zorgladder staat nu. We verwachten dat eind 2018 zo’n twintig aanbieders participeren en hun data op vier aandachtsgebieden voor analyse aanleveren en kwaliteitsinformatie terugkrijgen. De belangstelling is groot; zorgaanbieders die andere ziektebeelden behandelen willen ook PROMs gaan verzamelen en via Zorgladder gaan meten.


Zorg doelmatiger organiseren

De verkiezingen en de vorming van een nieuw kabinet zijn ontwikkelingen die de ZKNklinieken raken. Besloten is dat meer geld naar verpleeghuiszorg gaat, dus wat minder naar medisch specialistische zorg. Ook het verdelen van budgetten draagt bij aan de beweging en de discussie op welke plek de patiënt de juiste zorg kan krijgen. Een Taskforce van het ministerie van VWS, waaraan ook ZKN deelnam, onderzocht hoe we met elkaar de kwaliteit van zorg kunnen handhaven, zoniet verbeteren, waarbij ook de kosten van zorg in beeld komen. De conclusie globaal: of we kiezen voor een koude sanering met minder zorg in het basispakket en meer eigen betalingen, of we zetten met elkaar de schouders eronder om de zorg veel doelmatiger te organiseren. En dat door de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Dit laatste betekent dat je zorg kunt verplaatsen; bepaalde behandelingen niet meer in bijvoorbeeld een ziekenhuis verlenen, maar in een kliniek. Een mooie kans voor ZKN. Omdat wij vooruit lopen met de uitkomsten van zorgmetingen zijn wij gemakkelijker in staat aan te tonen dat wij de juiste zorg op de juiste plek leveren. En het positieve in deze ontwikkeling is dat de ziekenhuizen meegaan in deze visie.


Banden verstevigen

Verder verwelkomde ZKN in 2017 een nieuwe voorzitter: Hanneke Klopper. Geen nieuw gezicht, want eerder maakte zij al deel uit van het ZKNbestuur. In haar nieuwe functie komt haar zeer ruime ervaring in het zorglandschap, ook van ziekenhuiszorg, goed van pas. De wisseling van voorzitterschap viel min of meer gelijktijdig met het aantreden van een nieuwe regering. Een mooie gelegenheid om een kennismakingsronde te doen langs alle belangrijke spelers in het werkveld en op die manier de banden weer verder te verstevigen. Ook binnen de vereniging gebeurde dat laatste. We hebben een stabiel ledenbestand en zien een hoge mate van betrokkenheid. Onze commissiestructuur geeft leden de gelegenheid aan commissies deel te nemen en zo input te geven en mee te denken over het te voeren beleid. Hoe gaan we met elkaar verder vooruit? En hoe bieden we de juiste zorg op de juiste plek? In elk geval door kwaliteit niet als een daad te zien, maar als een gewoonte.

Hanneke Klopper, voorzitter ZKN
Paulette Timmerman, directeur ZKN

  ‘Onze commissies geven leden de gelegenheid deel te nemen en zo input te geven en mee te denken over het te voeren beleid’  

Serieuze kennispartner

Het feit dat deze visie, die ZKN al jaren verkondigt, nu ook terugkomt in akkoorden bewijst onze positie aan de diverse bestuurlijke tafels. Werd ZKN eerder nog gedoogd, nu zijn we een volwaardige speler in het zorglandschap en wordt ZKN als een serieuze kennispartner gezien. Ook het afsluiten van de nieuwe cao ZKN was een belangrijk moment in het verslagjaar 2017. Met de NVZ is de afspraak gemaakt dat zij de cao aanbiedt voor de ziekenhuizen en ZKN voor de klinieken. Op die manier is het voor ons mogelijk een eigen cao te realiseren die nog meer branche-eigen is. Die ontwikkeling geeft aan dat ziekenhuizen en klinieken naast elkaar opgaan in het zorgveld, met wederzijdse erkenning.

Directeur ZKN Paulette Timmerman:
 ZKN wordt bestempeld als serieuze kennispartner met de focus op uitkomstmetingen.  

 • HP1
 • HP2
 • HP3
 • HP4
 • HP5
 • HP6
 • HP7
 • HP8

8 hoogtepunten 2017

Verder springen naar meer transparantie en kwaliteit van zorg


Volgens het nieuwe regeerakkoord willen de vier coalitiepartijen uitkomstindicatoren centraal stellen die de kwaliteit van het zorgaanbod voor patiënten zichtbaarder maken. ZKN meent dat dit een goede bijdrage is aan het verhogen van de transparantie en de kwaliteit van zorg. Ook Zorgladder draagt daar in belangrijke mate aan bij. De lancering van dit onafhankelijke dataplatform was één van de 8 hoogtepunten in 2017. Een kort overzicht.

1. VIPP-subsidie nu ook voor klinieken


In 2020 biedt een portaal patiënten de mogelijkheid hun eigen medische gegevens in te zien via een beveiligde online omgeving. Naast verslagen van medisch specialisten kan de patiënt dan ook bijvoorbeeld laboratoriumresultaten bekijken. Uiteraard worden hoge eisen gesteld aan veiligheid en privacy. VIPP-subsidies helpen ziekenhuizen én klinieken de beoogde doelstellingen te behalen.


Halverwege het verslagjaar zette toenmalige minister Edith Schippers van VWS haar handtekening voor twee subsidies aan de zelfstandige klinieken. Het zijn financiële bijdragen in het kader van de VIPP-regeling. VIPP staat voor Versnelling Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Vanaf 2020 moeten patiënten via een portaal of persoonlijke gezondheidsomgeving kunnen beschikken over hun eigen medische gegevens. Deze gegevens moeten door zorgverleners beschikbaar worden gesteld. VIPP zorgt ervoor dat de nodige standaarden geïmplementeerd worden, waardoor informatieuitwisseling mogelijk is.

Naast ziekenhuizen ook klinieken

Toen bekend werd dat VWS de ziekenhuizen voor dit doel een subsidie beschikbaar stelde, besloot ZKN met het ministerie in gesprek te gaan om te zien of zo’n subsidie ook voor de klinieken mogelijk is. “Zij bieden immers eveneens medisch specialistische zorg ”, zegt directeur ZKN Paulette Timmerman. Dat beaamde VWS en het stelde € 32,5 miljoen beschikbaar voor alle instellingen, zijnde niet ziekenhuizen, leden en niet-leden van ZKN.

Leden en niet-leden ondersteunen

“ZKN bood VWS aan om naast begeleiding van haar eigen leden ook niet-leden te helpen bij het behalen van de beoogde doelstellingen. Daarvoor ontving ZKN een projectsubsidie van € 2,1 miljoen, waarmee zij een projectbureau heeft opgezet dat de klinieken gaat ondersteunen.” Het budget maakt het mogelijk om tot en met december 2019 een VIPPprojectteam van zeven personen aan het werk te hebben. Met deze toekenning van de VIPP-subsidie door VWS versterkt ZKN de positie van klinieken in deze belangrijke ontwikkeling.

 ‘ZKN bood VWS aan om naast begeleiding van haar eigen leden ook niet-leden te helpen bij het behalen van de beoogde doelstellingen’ 

2. ZKN lanceert Zorgladder op jaarlijks congres


Het ging er feestelijk aan toe op het ZKN-congres in het voorjaar van 2017. Met de lancering van Zorgladder is het PROMs dataplatform beschikbaar voor de specialismen dermatologie, orthopedie, oogheelkunde en hand- en polschirurgie. Andere aandachtsgebieden volgen op korte termijn.


Soms is het belangrijk dat een knie wordt geopereerd. Maar in zo’n geval wil de patiënt ook weten hoe snel hij met die knie weer de trap kan oplopen. Uitkomsten zijn daarom belangrijk. Om te bepalen in welke behandelkamer een patiënt moet zijn en wat daar moet gebeuren: is opereren noodzakelijk of volstaat fysiotherapie?


Resultaten meten en vergelijken

Om een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg te kunnen aanbieden, meten zorgaanbieders hun geboekte resultaten. Daarmee kunnen zij die kwaliteit zichtbaar maken. Aan de hand van gedetailleerde vragenlijsten, de zogenaamde PROMs - Patient Reported Outcome Measures - zien zij wat de uitkomsten zijn van de door hen geleverde zorg. Met het inzicht in de uitkomst van de eigen behandelingen kunnen de zorgaanbieders hun eigen resultaten, onafhankelijk en landelijk, vergelijken met die van andere zorgaanbieders. Het is noodzakelijk om van de uitkomsten te leren en de (kwaliteit van) zorg te verbeteren. Dat is echter nog niet het geval. Om die reden is Zorgladder ontwikkeld, en nu ook gelanceerd.


Transparantie in zorg

De zelfstandige klinieken die bij ZKN zijn aangesloten, lopen op het gebied van uitkomstmetingen voorop. Zij willen zelf weten wat de uitkomsten van hun behandelingen zijn en willen daar ook graag van leren. Uitkomstmetingen zijn een onlosmakelijk onderdeel van het ZKNkeurmerk. Het onafhankelijke platform Zorgladder bundelt en analyseert resultaatmetingen, en laat het effect van behandelingen zien.Het biedt de zorgverleners bovendien de mogelijkheid om in de spreekkamer samen met de patiënt beslissingen te nemen over de voor hem of haar beste behandeling. Transparantie van uitkomsten van zorg dus, één van de speerpunten van ZKN.

 Zorgladder biedt zorgverleners ook de mogelijkheid om in de spreekkamer samen met de patiënt beslissingen te nemen 

Grote belangstelling

Inmiddels is er ook al grote belangstelling om Zorgladder te gebruiken voor het bundelen en analyseren van uitkomsten van zorg van andere ziektebeelden. Eind 2017 leverden meer dan tien zorgaanbieder (klinieken) uitkomstmetingen aan Zorgladder aan.

3. Transitieakkoord met afspraken over onder meer uitkomstmetingen


In het voorjaar van 2017 is voor de medisch specialistische zorg een onderhandelaarsakkoord gesloten over het transitiejaar 2018. Na maanden van overleg werd overeenstemming bereikt tussen ZN, VWS, NVZ, NFU, FMS, Patiëntenfederatie, V&VN en ZKN.


Het akkoord legt de basis voor onderhandelingen voor een nieuw sectorakkoord voor de jaren na 2018. Het akkoord bevat tevens een onderzoeksagenda waarin, mede op verzoek van ZKN, alle betrokken partijen kijken naar zorg op de juiste plek. Dat kan ook verschuivingen binnen de medisch specialistische zorg tot gevolg hebben.


Meer keuze-informatie voor de patiënt

Thema’s waar afspraken over zijn gemaakt, zijn onder meer eHealth en uitkomstmetingen. ZKN heeft zich hard gemaakt voor inzicht in uitkomsten. In het akkoord is afgesproken dat er voor de helft van de ziektelast inzicht komt in voor de patiënt relevante uitkomsten. Hier wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van PROMs en PREMs. Deze uitkomsten moeten gebruikt worden in de zorginkoop, voor ‘samen beslissen’ en om patiënten meer keuze-informatie te bieden.

 In het akkoord is afgesproken dat er voor de helft van de ziektelast inzicht komt in voor de patiënt relevante uitkomsten 

4. ZKN-keurmerk scoort hoog in onderzoek


Kwaliteit & Veiligheid is één van de belangrijke aandachtsgebieden binnen ZKN. Dat thema komt onder meer tot uiting in het speerpunt ‘(Transparantie van) kwaliteit van zorg’. Het ZKN-keurmerk is een belangrijk onderdeel van die kwaliteit. Met dit keurmerk onderscheiden ZKN-leden zich van niet-leden. Een onderzoek wees uit dat zowel in- als externe stakeholders het keurmerk als bijzonder positief ervaren.


In het verslagjaar initieerde ZKN een onderzoek onder in- en externe stakeholders naar het ZKNkeurmerk. Alle verzekeraars, NVZ, NFU, de Patiëntenfederatie, FMS én de Consumentenbond gaven hun input. Intern zijn onder meer de commissies Kwaliteit en Financiering & Contractering geïnterviewd, alsmede het College van Deskundigen, bestuursleden en diverse klinieken. Belangrijk resultaat: het ZKN-keurmerk wordt als positief ervaren. Punt van aandacht: ZKN mag beter over dit keurmerk communiceren. Be good and tell it. Dat zet ZKN dan ook op de agenda. Met de inhoudelijke opmerkingen over het keurmerk gaat het College van Deskundigen aan de slag.


Dynamisch systeem

Het ZKN-keurmerk is een dynamisch kwaliteitsen veiligheidssysteem. Het is voor patiënten een waarborg dat de zorg in een ZKN-kliniek kwalitatief hoog en veilig is. Dynamisch, omdat het keurmerk zich met nieuwe of aanvullende criteria aanpast aan veranderende wet- en regelgeving. Twee onafhankelijke certificeringinstanties - KIWA en Lloyd’s - voeren de certificering van het ZKNkeurmerk uit. De beide certificeringinstanties nemen met één afgevaardigde zitting in het College van Deskundigen.

 Het ZKN-keurmerk is voor patiënten een waarborg dat de zorg in een ZKN-kliniek kwalitatief hoog en veilig is 

5. Nieuwe cao ZKN


Per 1 januari 2017 heeft ZKN een nieuwe cao die van kracht is tot eind december 2018. De cao laat zien waar de branche voor staat: innovatie en flexibiliteit. In de vernieuwde cao zet ZKN opnieuw belangrijke stappen in het verder branche-eigen maken van de cao.


Met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is afgesproken dat er een aparte cao is voor ziekenhuizen en een eigen cao voor zelfstandige klinieken. “Het betekent dat zowel ziekenhuizen als klinieken naast elkaar opgaan in het zorgveld. En vooral dat zij elkaar erkennen”, zegt Paulette Timmerman, directeur ZKN. “ZKN, NVZ en wederzijdse sociale partners hebben een convenant gesloten waarin afspraken over de afbakening van de werkingssferen van beide cao’s zijn gemaakt, voor nu en in de toekomst.” De cao voor de ziekenhuizen sluit (kandidaat)leden van ZKN nu uit van haar werkingssfeer. Daarmee werd een oplossing gevonden voor de jarenlange overlap van werkingssferen van de beide cao’s.

 Ziekenhuizen en klinieken gaan naast elkaar op in het zorgveld 

6. Hanneke Klopper: nieuwe voorzitter ZKN


Het ZKN-congres in juni 2017 was voor scheidend voorzitter Jak Dekker een mooi moment om zijn rol en taken over te dragen aan de nieuwe voorzitter van ZKN: Hanneke Klopper. Geen onbekende voor ZKN, want voorheen vervulde zij al een bestuursfunctie binnen de vereniging.


Onder voorzitterschap van Jak Dekker wist ZKN in vijf jaar tijd een belangrijke positie in te nemen in het Nederlandse zorglandschap. De verdere positionering vindt nu plaats onder leiding van Hanneke Klopper, eerder ziekenhuisbestuurder en sinds 2011 directeur van de zelfstandige kliniek Rugpoli. Sinds 2015 is zij ook bestuurslid van ZKN. Met haar ruime bestuurlijke ervaring in de medisch specialistische zorg gaat zij verder kleur geven aan de ingeslagen strategische koers van ZKN.


Kennismakingsronde

De wisseling van de wacht vond plaats in dezelfde periode waarin het kabinet een andere samenstelling kreeg. Een mooie gelegenheid om een kennismakingsronde te maken langs de nieuwe bewindvoerders en de andere partners van het Hoofdlijnenakkoord. Op die manier kon ZKN nog eens met haar relaties van gedachten wisselen over de thema’s die voor ZKN en haar gesprekpartners zo belangrijk zijn.

 Met haar ruime bestuurlijke ervaring in de medisch specialistische zorg gaat Hanneke Klopper verder kleur geven aan de ingeslagen strategische koers van ZKN 

7. Zelfstandige klinieken positief in media na analyse Zorgkaart Nederland


Het ZKN-congres in juni 2017 was voor scheidend voorzitter Jak Dekker een mooi moment om zijn rol en taken over te dragen aan de nieuwe voorzitter van ZKN: Hanneke Klopper. Geen onbekende voor ZKN, want voorheen vervulde zij al een bestuursfunctie binnen de vereniging.


Onder voorzitterschap van Jak Dekker wist ZKN in vijf jaar tijd een belangrijke positie in te nemen in het Nederlandse zorglandschap. De verdere positionering vindt nu plaats onder leiding van Hanneke Klopper, eerder ziekenhuisbestuurder en sinds 2011 directeur van de zelfstandige kliniek Rugpoli. Sinds 2015 is zij ook bestuurslid van ZKN. Met haar ruime bestuurlijke ervaring in de medisch specialistische zorg gaat zij verder kleur geven aan de ingeslagen strategische koers van ZKN.

 Patiënten geven zelfstandige klinieken het hoogste cijfer: gemiddeld een 8,8 

8. ZKN publiceert 7 patiëntenverhalen


“Wat mij blij maakt, is de persoonlijke aandacht die je krijgt. Dat was voor mij vooral van belang tijdens de eerste operatie; ik was toen erg bang.” Zomaar een uitspraak van één van de patiënten over de ervaringen die zij hebben met de zelfstandige klinieken van ZKN.


Uitgedrukt in een rapportcijfer kregen de zelfstandige klinieken van patiënten gemiddeld een 8,8. Het hoge rapportcijfer kwam tot stand op basis van een grondige analyse van de waarderingscijfers bij Zorgkaart Nederland van de Patiëntenfederatie Nederland. Maar wat bepaalt die klanttevredenheid nu precies? Daarvoor gaf ZKN een onafhankelijke journalist toestemming om gedurende enkele maanden zo’n twintig patiënten van ZKN-klinieken te interviewen.

7 recepten

De redacteur maakte eerst een dwarsdoorsnede van ZKN-leden. Zo ontstond een lijst met een vrouwen- en een mannenkliniek, een hartkliniek, huidkliniek, handkliniek en een oogkliniek. Daarnaast een KNO-kliniek voor (keel, neus en oor), een kliniek voor orthopedie en beweging, en een kliniek voor gynaecologie en dermatologie. Op die manier voerde de journalist gesprekken met patiënten met diverse aandoeningen. Van de mensen die voor een routineonderzoek kwamen tot patiënten die meer gecompliceerde operaties achter de rug hadden. De interviews leidden tot zeven inzichten. En dat resulteerde uiteindelijk in een bijdrage onder de titel ‘7 recepten voor klanttevredenheid.

 Een onafhankelijk journalist interviewde zo’n twintig patiënten 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Verslagjaar in beeld


Het verslagjaar stond in het teken van verder springen. Sprongen maken om de positionering van ZKN en de banden met leden en stakeholders verder te verstevigen. Met de lancering van Zorgladder maakte ZKN daarnaast grote sprongen op het gebied van uitkomstmetingen. Een jaar in beeld.

Kennis bijspijkeren tijdens ZKN Academies

De ZKN Academie is er voor leden van ZKN. De mogelijkheid om hieraan deel te nemen is één van de vele voordelen van het ZKN lidmaatschap. Externe trainers verzorgen deze goed bezochte en gewaardeerde academies. In 2017 zijn 14 ZKN Academies aangeboden aan de leden. Twee ZKN Academies Executive, exclusief voor kliniekbestuurders en – directeuren, zijn verzorgd in samenwerking met VvAA. De ZKN Academie is er om leden bewust te maken en te informeren over actuele thema’s, en vooral ook om andere leden te ontmoeten en kennis en ervaringen met elkaar te delen

Verslagjaar in beeld

Succesvol ZKN Jaarcongres

“Er komt een elektrische pil die waarschuwt voor ziekten. Trendwatcher en futurist Richard van Hooijdonk is ervan overtuigd dat het anders wordt. Hij voorspelt het implementeren van een chip in handen en hersenen. En daarmee opende hij op een opmerkelijke manier het succesvolle ZKN Jaarcongres. Vrijwel iedereen was het eens dat het, zeker in de zorg, anders wordt. Opkomende technologieën en een nieuwe manier van omgaan met en betrekken van patiënten maken de zorg ‘Anders, beter’.

Verslagjaar in beeld

Afscheid voorzitter Jak Dekker

Het congres was het moment voor Jak Dekker om afscheid te nemen als voorzitter van ZKN. Met een videoboodschap werd Jak door diverse prominenten uit het zorglandschap toegesproken, onder wie minister Edith Schippers. “Je hebt een groot hart voor de zorg en ook de lef om verder te kijken dan de eigen belangen”, zei minister Schippers. Uit handen van ZKN-bestuurslid Irene Groenink en ZKN-directeur Paulette Timmerman kreeg Jak een mooi geschenk met daarbij een staande ovatie van de zaal.

Verslagjaar in beeld

Twee nieuwe sponsor- en zeven preferred suppliers contracten

Sponsoren leveren een inhoudelijk en financiële bijdrage aan de verenigingsactiviteiten van ZKN. ZKN verwelkomde twee nieuwe sponsoren, Medicore en Timeff, naast de bestaande sponsoren; VvAA voor Zorgondernemingen (hoofdsponsor), Vos Advies en bpo-axsys. Voor de producten- en dienstencatalogus maakt ZKN afspraken met preferred suppliers. In 2017 sloten we 7 nieuwe contracten af met organisaties actief op het gebied van uitkomstmetingen, gevaarlijke stoffen, medische technologie, onderhandelen met verzekeraars en informatie en privacy (AVG).

Verslagjaar in beeld

Succesvolle VIPP Lobby

Toen bekend werd dat VWS aan ziekenhuizen een subsidie gaf voor het VIPP project, ging ZKN in gesprek met VWS om deze subsidie ook voor klinieken beschikbaar te stellen. VIPP staat voor Versnelling Informatieuitwisseling Patiënt en Professional. Het project moet leiden tot een portaal dat patiënten de mogelijkheid biedt inzage te hebben in de eigen medische gegevens. De gesprekken verliepen succesvol. VWS stelde € 32,5 miljoen beschikbaar voor instellingen zijnde niet ziekenhuizen, waaronder leden en niet-leden van ZKN. Ook ontving ZKN een projectsubsidie voor het begeleiden van klinieken in het behalen van de subsidiedoelen. Wat later organiseerde ZKN een eerste bijeenkomst om de klinieken te informeren over het VIPP-project.

Verslagjaar in beeld

Uitreiking ZKN-keurmerken

Kandidaat-leden die het ZKN-keurmerk behalen, ontvangen het ZKN certificaat. Ook in 2017 waren dat weer feestelijke momenten. Het ZKN-keurmerk werd uitgereikt aan Revalidatiecentrum Nordic Health in Rotterdam, Parkstad Klinieken in Amsterdam en Orthoparc in Bosch en Duin.

Verslagjaar in beeld

ZKN neemt deel aan The World of Health Care congres

The World of Health Care (WoHC) is een congres met meer dan 1.000 bezoekers van Nederlandse en internationale gezondheidszorgorganisaties, NGO’s, zorgaanbieders, kennisinstituten en overheden. In 2017 nam Paulette Timmerman, directeur van ZKN, plaats in het panel tijdens dit congres.

Verslagjaar in beeld

Geslaagde werkbezoeken aan ZKN klinieken

In 2017 brachten diverse stakeholders een werkbezoek aan een ZKN kliniek om nader kennis te maken met de zelfstandige klinieken. Zo ging zorgverzekeraar CZ naar Medisch Centrum Waalre, de VVD bezocht DC Klinieken in Voorschoten en Sionsberg in Dokkum, en het ministerie van VWS nam een kijkje bij Centrum Oosterwal in Alkmaar.

Verslagjaar in beeld

Positieve media-aandacht voor ZKN

Met een 8,8 als rapportcijfer waarderen patiënten de zelfstandige klinieken het hoogste van alle zorgaanbieders. Dat bleek uit een analyse van 80.000 beoordelingen op Zorgkaartnederland.nl. Toen de Patiëntenfederatie Nederland de resultaten presenteerde, was dat voor diverse media reden om de zelfstandige klinieken prominent voor het voetlicht te brengen.

Verslagjaar in beeld

Verbinding met stakeholders tijdens regiodagen

Wat zijn de ingrediënten voor succesvol contracteren van medisch specialistische zorg? Dat was het thema van drie regiodagen georganiseerd door ZKN,NFU, FMS, NVZ en ZN. Meer dan 300 deelnemers gingen met elkaar aan de slag met verbetervoorstellen voor de contractering in de zorg.

Verslagjaar in beeld

Nieuw VIPP team aan de slag bij ZKN

Het bureau van ZKN is in 2017 uitgebreid met zeven nieuwe medewerkers die aan de slag gaan met het VIPPproject waarin zij klinieken ondersteunen in het behalen van de subsidiedoelen. Hiermee bestaat het gehele ZKN-bureau nu uit 15 medewerkers.

Verslagjaar in beeld

Algemene Ledenvergadering 2017

Het gehele jaar staat netwerken tussen de leden centraal, zowel tijdens het jaarlijkse ZKN-congres als tijdens de ZKN Academies. Ook tijdens de Algemene Ledenvergadering krijgen de leden volop gelegenheid om de onderlinge banden te versterken. Geen statische tafels, maar een walking dinner om zo elkaar gemakkelijker te ontmoeten.

Verslagjaar in beeld

ZKN publiceert patiëntenverhalen

Een onafhankelijk journalist interviewde een groot aantal patiënten met uiteenlopende ziektebeelden in behandeling bij uiteenlopende ZKN-klinieken., Daarmee kon hij achterhalen wat de klinieken in de ogen van de patiënten zo bijzonder maakt. De interviews leidden tot zeven inzichten, welke zijn gebundeld en gepubliceerd onder de titel ‘7 recepten voor klanttevredenheid.’

Verslagjaar in beeld

ICHOM conferentie in Washington

In oktober 2017 sprak Jak Dekker, namens ZKN, op de ICHOM conference in Washington. Bij de conferentie over Value Based Health Care (VBHC) waren 580 aanwezigen, uit 33 landen, werkzaam in de gezondheidszorg. Jak Dekker deelde als spreker de best practice over het meten van uitkomsten vanuit zijn kliniek ‘Equipe Zorgbedrijven’.

Verslagjaar in beeld

Stap voor stap verbeteren met VBHC-platform Zorgladder

Zorgladder als dataplatform voor uitkomstmetingen heeft in 2017 fl inke stappen gezet. Zorgladder is live! De eerste zorgverleners hebben zich aangesloten. Zorgladder organiseerde diverse bijeenkomsten met zorgverleners, expertraden en haar klankbordgroep. Bijeenkomsten waar zorgverleners elkaar inspireren en Zorgladder zich verder heeft ontwikkeld tot hét dataplatform voor PROMs. Tijdens de invitational conference eind 2017 zijn stakeholders geïnformeerd over de (toekomstige) ontwikkelingen van Zorgladder, daarin maakten zij kennis met het Zorgladder portaal via een live demo.

 • Hoe nu verder?

Hoe nu verder?

Verbinden, verdiepen en versterken


In 2017 zijn flinke sprongen gemaakt voor het realiseren van onze doelen. We wisten de positionering van ZKN en haar leden bij stakeholders verder te verstevigen. Ook de betrokkenheid van leden versterkte, evenals de onderlinge verbanden. Daarnaast schuift ZKN steeds vaker bij de vele overlegtafels aan. Daarbij laten we actief onze stem horen. Bovendien zien we dat onze boodschappen van ‘zorg op de juiste plek’ en sturen op ‘transparantie in kwaliteit van zorg & uitkomsten’ steeds meer gehoor vinden. We kunnen terugkijken op een succesvolle VIPP-lobby waarbij voor instellingen, zijnde niet ziekenhuizen, € 32,5 miljoen beschikbaar kwam. ZKN ontving tevens €2,1 miljoen subsidie voor het opzetten van een VIPP-projectbureau. Mooie resultaten. Maar hoe nu verder?


Juiste zorg op juiste plek

In 2018 gaat ZKN verder op de ingezette koers met als thema ‘verbinden, verdiepen & versterken’. We nemen krachtig positie in. Het regeerakkoord biedt daarvoor mooie aanknopingspunten. De ‘juiste zorg op de juiste plek’ is één van onze speerpunten. Met kernboodschappen als deze werken we aan onze zichtbaarheid en zoeken we actief de media, de politiek en andere stakeholders zoals verzekeraars op. Bovendien zal ZKN zich in het nieuw af te sluiten Hoofdlijnenakkoord (HLA) actief mengen om ervoor te zorgen dat haar ambities ook in dit akkoord terugkomen.


Dienstverlening uitbreiden

Verder zet ZKN in op verbinding met de buitenwereld, met de leden en de leden onderling. We werken aan uitbreiding en aanscherping van het aanbod aan dienstverlening voor onze leden. Dat vertaalt zich onder meer in een maximale ondersteuning naar de leden vanuit het ZKN-bureau om de doelen in het VIPP-programma te halen. Het behalen van de eerste doelstellingen in dit programma staan gepland voor eind 2018.

 ZKN loopt graag voorop als het gaat om verhogen van transparantie en kwaliteit van zorg 

Aantoonbaar onderscheid maken

Dan ‘Kwaliteit & Veiligheid’, een ander belangrijk speerpunt. Vanuit de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugdzorg (IGJ) en het Zorginstituut brengen we data samen in een dashboard dat ons inzicht geeft in de status van de kwaliteit en veiligheid van onze zelfstandige klinieken. Dat inzicht maakt het mogelijk snel zaken aan te scherpen waar nodig en in het publieke domein uit te dragen waar de kracht van onze klinieken zit. Verder groeit Zorgladder in 2018 naar volwassenheid en onafhankelijkheid. Ook dit dataplatform helpt ons onze ambities te verwezenlijken: het verhogen van transparantie en kwaliteit van zorg. Wij gaan als ZKN-klinieken graag in die beweging voorop, ook weer in 2018!